Rozvádzače ELT

 • Použitie: 

 • Elektrorozvádzače typu Elt slúžia na distribúciu elektrickej energie, meranie, kompenzáciu, automatizáciu a reguláciu v energetike, priemysle, poľnohospodárstve a v bytovej a občianskej výstavbe. Oblasť ich použitia je univerzálna podľa prístrojového  vybavenia,  je  vždy  upresnené  podľa individuálnych potrieb zákazníka.  
 • Popis: 

 • Rozvádzače ELT sa zostavujú z jednotlivých polí v ľubovolných kombináciách. Využívajú pritom univerzálnosť skríň ES, MSP aMSZ. Skriňa rozvádzača sa doplní podľa požiadavky krycími dielmi (prednými, zadnými, bočnými, vrchnými, spodnými), dverami ( prednými, zadnými ),  vnútorným  montážnym systémom  ( prístrojová doska alebo prístrojový rošt )  a kábelovým pripojovacím dielom. Montážny systém sa osadí prístrojovou náplňou podľa požiadaviek zákazníka. Rozvádzač sa zmontuje buď ako kompaktný celok pre transport, alebo je delený po jednotlivých poliach. Všetky vonkajšie krycie časti môžu byť osadené vývodkami alebo prístrojmi. Odnímateľné krycie časti sú upevnené na kostru rozvádzača zapustenými skrutkami. Dvere s vnútornými závesmi môžu byť jednokrídlové pravé alebo ľavé, resp. dvojkrídlové, osadené jedným alebo viacerimi zámkami (jazýčkový, rozvorový, vložkový), s kľučkou alebo bez, plné alebo presklenené.  
 •  
Parametre zostáv rozvádzačov:
Menovitá šírka poľa:600,800,1000,1200 mm
Menovitá hĺbka poľa:400, 600, 800 mm
Menovitá výška poľa:2000 mm
Menovitá výška kábelového dielu:250 00
Celková dĺžka rozvádzačasúčet menovitých šírok polí
Doporučená max. Transportná dĺžka:2,4 m
Menovité napátie:max. 1500V
Menovitý prúd:max. 4500A
Menovitý dynamický prúd:max. 132 kA
Ochrana pre nebezpečným dotykovým napátím podľa STN 34 1010 
Umiestnenie prípojníc:hore, dolu, v strede
Prívody a vývody:pásovinou, kábelmi, vrchom, alebo spodom
Krytie:IP 54/20, IP65
Pracovná tepota okolia:max +40°C, min -10°C
Atmosferické podmienky:RV 50% pri max 40°C, RV 90% pri max +20°C
Nadmorská výška:max. 2000m
Tepelná strata odvedená komštrukcioumax. 300W
 • Značnie rozvádzača, prístrojov a vodičov

 • Rozvádzač ELT a jeho polia sú označené (očíslované) podľa požiadavky zákazníka štítkami, gravírovanými. kovovými,
 • samolepkami, tlačou, alebo popisom. Na čelné dvere je možné umiestniť schématický nákres podľa dodanej predlohy.
 • Vodiče a prípojnice sú značené podľa STN 33 0165. Prístroje sú značené podľa STN 01 3306.
 • Uzemnenie

 • Jednotlivé časti skrine sú medzi sebou vzájomne vodivo spojené. Každá skriňa ma samostatnú zemniacu svorku, ktorá je spojená s PE prípojnicou, s možnosťou pripojenia na vonkajší rozvod.
 • Skúšanie rozvádzačov ELT

 • U vyrobených rozvádzačov ELT sa vykonávajú skúšky podľa STN 34 1010 a STN 35 7107. Doporučujeme učasť zákazníka na skúškach.
 • Montáž a kotvenie rozvádzačov ELT

 • Po transporte rozvádzača ELT na miesto sa zmontuje z transportných dielov a zakotví sa na podlahu, resp. nad kábelový kanál. Ďalšie motážne práce sa môžu vykonávať až na stabilne zafixovanom rozvádzači na definitívnom stanovišti.
 • Príslušenstvo, sprievodná dokumentácia

 • Ako príslušenstvo sa k rozvádzaču dodáva:
 • Skrutkový spojovací materiál na montáž z transportných dielov
 • Kľúče a kľučky
 • Osvedčenie o vykonaných skúškach
 • Záručný list, návod na obsluhu a typový štítok
 • Výkresová dokumentácia skutočného stavu 2x.
 • Balenie, doprava, skladovanie

 • Rozvádzače sa dodávajú v transportných dieloch, balené v zmršťovacej pelyetylénovej fólii. Dopravujú sa krytými dopravnými prostriedkami v zvislej polohe zafixované proti preklopeniu a posuvu. Verikálny posun sa robí závesom na závesné okná, laebo vysokozdvižným vozíkom, horizontálny posun na montážnych valčekoch, alebo nízkozdvižným paletovacím vozíkom. Rozvádzače sa uskladňujú v krytých, suchých, temperovaných priestoroch, bez škodlivých výparov a látok tak, aby nedošlo k ich mechanickému poškodeniu. Pri manipulácii je nutné vyhýbať sa pádom a nárazom rozvádz.
 • Objednanie rozvádzačov ELT

 • Súčasťou objednávky musí byť projektová dokumentácia (jednopólové a riadkové schémy, pohľad na rozvádzač) a
 • špecifikácie navrhovaných prístrojov a zariadení.
 • Záruka

 • 18 mesiacov (iba dodávka bez montáže)
 • 24 mesiacov (dodávka, montáž, oživenie)
 • Dodacia lehota
 • 4 týždne

Kompenzačné rozvádzače

 • Použitie

 • Štandardne unifikované stavebnicové kompenzačné rozvádzače typu MC slúžia na kompenzáciu jalového výkonu / účinníku / induktívneho charakteru v energetike, priemysle, poľnohospodárstve a občianskej výstavbe v sieťach nízkeho napätia.
 • Popis

 • Kompenzačný výkonje regulovaný mikroprocesorom riadeným regulátorom jalového výkonu. Tento moderný prístroj umožňuje okrem automatického zobrazovania aktuálnej, skutočnej hodnoty účinníku a počtu pripojených stupňov, tiež pri zmene režimu
 • zobraziť iné veličiny ako napríklad žiadaná hodnota účinníku siete, spínací program, nastavená hodnota C/k, spínací čas, atď. Regulátor môže pracovať v automatickom alebo v ručnom režime.Výstup regulátora je relérový pri max. počte stupňov 6 alebo 12. Bezporuchovú funkciu procesora zabezpečuje ochranné zariadenie tzv "Watchdog". Spínanie rovnakých stupňov prebieha podľa princípu FIFO /First In First Out/. Tento umožňuje rovnomerné zaťažovanie všetkých zabudovaných komponentov, zvyšuje ich živnosť, predlžuje čas vybíjania odpojeného kondenzátora. Regulátor disponuje programovateľným poruchovým relé. Výstup tohto relé je vyvedené do svoriek. Ako istiace prvky sú použité poistkové odpínače, ktoré svojim prevedením zaručujú bezpečné odpojenie od a bezproblémovú výmenu poistkových vložiek. Vo funkcii spínania sa používajú špeciálne stykače určené k spínaniu kondenzátorov resp. kondenzátorových batérií. Vďaka svojej koncepcii umožňujú niekoľkonásobné obmedziť prúdové špičky pri spínaní kapacitnej záťaže a tým výrazne zvýšiť životnosť a bezpečnosť celého zariadenia. Samotnou kapacitnou záťažou sú kondenzátory ekologické, v tzv. suchom prevedení. Kondenzátory sú samoregeneračné, s nízkym stratovým činiteľom / menej ako 0,5 W /kVAr /. Nádoba kondenzátora je vybavená tlakovým odpojovačom.
 • Kompenzačné rozvádzače typu MC

 • Sú vyrobené voceľovoplechovej skrini. Na dverách osadených jazýčkovým, alebo rozvorovým zámkom je umiestnený regulátor. Pri vyššom krytí je vo vnútri rozvádzača. Prívod je štandardne zospodu cez odnímatelný vývodový lryt osadený vývodkami pre vstup silových a meracích káblov. Vetranie je riešené cez bočné vetracie mriežky prirodzenou cirkuláciou. Od výkonu 50 KVAr je doplnené nútenou ventiláciuo pomocou ventilátora ovladaného termostatom. Rozvádzače sa dodavajú kompletné pre okamžitú montáž. Všetky typy okrem MCV sa dodavajú bez hlavného istenia. Na požiadanie je možné dodať aj prívodové pole osadené vypínacím alebo istiacim prvkom. Výkon kompenzačného rozvádzača je daný súčtom výkonov jednotlivých kondenzátorov.
   

 • Rozsah nerania:

 • napätie a prúd
 • účinník, frekvencia
 • činný a jalový okamžitý výkon
 • činná a jalová energia
 • zkreslenie priebehu napátia a prúdu
 • obsah vyšších harmonických
 
 • Meranie vyhodnocuje údaje:

 • efektívna hodnota v každej fáze
 • priemerná hodnota zo všetkých fáz
 • max. a min. hodnota každej fázy
 •  
 • Výsledok tohto merania sú údaje, ktoré umožňujú návrh vhodného kompenzačného rozvádzača vrátane chráneného vyhotovenia kompenzačného rozvádzača.
 
 • Úprava parametrov rozvádzača

 • V prípade požiadavky odberateľa na iný typ kompenzáčného rozvádzača ako je uvedené v katalógu, napr. iná napáťová sústava, váha, farba, typ zberníc, počet stupňov, prívod, kompenzačný výkon, veľkosť skrine, chránený kompenzačný rozvádzač, atď., je potrebné konzultovať s pracovníkmi výrobcu. 
   

Skria ES zvarovaná, montovaná

 • Použitie

 • Šrandardné stavebnicové skrine pre elektrorozvádzače typu ES sú určené pre nízkonapäťové inštalácie v priemysle, distribúciu elektrickej energie, kompenzáciu, automatizáciu a reguláciu v bytovej a občianskej výstavbe. Oblasť ich použitia je univerzálna podľa prístrojového vybavenia.
 • Popis

 • Skriňa ES je vyrábaná zvarovaním a montovaním z profilovaných plechových dielcov oceľovo povrchovo upravených farbením a zinkovaním, alebo nerezových. SkrinaES je dodávaná kompletná, alebo v transportnom balení v demontovanom stave.
 • Štandardné prevedenie skrine ES pozostáva z rámu (1), dverí (2), zadného (3) a vrchného (6) krytu. Skriňu ES je možné podľa požiadavky doplniť o bočný kryt (5), podstavec (4) a spodný kryt (7).

Univerálna skriňa merania USM

 • Použitie

 • Univerzálne skrine merania sú určené na umiestnenie prístrojov na meranie a na registráciu spotreby elektrickej energie. Umožňuje sústredenie a jednotnú montáž všetkých bežných meracích, registračných a pomocných prístrojov. Univerzálnosť je daná jednotným základným vyhotovením, ktoré umožňuje umiestnenie použitých prístrojov na predvŕtané panely. Výrobca skrine nedodáva osadenie prístrojov umiestnených na výklopnom panely, tieto dodáva a montuje príslušný rozvodný závod. Vyhotovené je iba prípravné zapojenie. Podľa požiadaviek odberateľa je možné skriňu upraviť aj na inú prístrojovú náplň.
 • Popis

 • Skriňa s rozmermi 600 x 1000 x 320 je vyrobená z oceľového plechu hr. 1,5 mm. Predná strana má presklené dvere s blombovateľným uzáverom. Vo vnútri skrine je umiestnený výklopný panel na montáž meracích prístrojov, pod ním pevný panel pomocných prístrojov. Horná a spodná stena je osadená 4 vývodkami GP 16, resp. upchávkovými zátkami. Na zadnú stenu je možné upevniť kríž na uchytenie skrine na stenu. Skriňa je povrchovo upravená práškovou farbou RAL 7032. Krytie IP40/20 je určené pre vnútorné prostredie. USM je vybavená vnútorným osvetlením, spínaním zvonka skrine a zásuvkou 230 V. montovanou spolu s príslušným ističom na pevný panel.
 •  
 • USM 33 obsahuje:

 • 1 ks činný trojsystémový elektromer
 • + 1ks jalový trojsystémový elektromer
 •  
 • Skriňa sa používa na meranie veľkoodberu s dosahovanou hodnotou 1/4 hodinového mesačného maxima pod 1 MW. Možno ju použiť aj na meranie stredného odberu. Pri týchto skriniach je treba rozlišovať napätie pre napäťové cievky elektromerov, sadzbového spínača a relé.
 • Osadenie výklopného panelu : činný elektromer, jalový elektromer, sadzbový spínač, prijímač HDO (len pri typoch označených H).
 • Osadenie pevného panelu : svorkovnica, skúšobná svorkovnica ZS1b, pomocné relé zapojenie na sadzbový spínač na ovládanie nočného odberu.
 • Skriňa USM vyhovuje normám :
 • STN EN60 439 -1+A1+A11 (357 107)
 • STN EN60 439 -3+A1 (357 107)
 • STN 357 020
 • Objednávka USM skrine

 • Objednávka USM skrine musí obsahovať typové označenie a napäťovú sústavu.
 • Typové označenie:
 • USM 3 3 H, 230V 230V~ napäťové cievky elektromeru (115V~|
 • H - nulovanie maxima pomocou HDO. (ručne
 • 3 - počet systémov jalového elektromera ( 2 alebo 3 )
 • 3 - počet systémov činného elektromera ( 2 alebo 3 )
 • USM - Univerzálna skriňa merania
 •  
 • V prípade špeciálnej požiadavky, napr. iná napäťová sústava, farba, typ zberníc, veľkosť skrine, .... je potrebné konzultovať s pracovníkmi výrobcu.

Univerálne elektromerové rozvádzače RE


 • Použitie

 • Elektormerový rozvádzač slúži k meraniu elektrickej energie u maloodberateľov.
 • Technické parametre

 • Živé časti elektrických prístrojov sú chránené plombovateľnými krytmi. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je nulovaním podľa STN 34 1010
 • Napäťová sústava    3PEN 50Hz 230/400V
 • Menovité napátie   230/400V
 • Menovitý prúd    do 50 A
 • Stupeň krytia    IP 43/20
 • Skratová odolnosť    50 kA
 
 •  
 • Elektromerová skrinka je vyrobená z oceľového plechu. Na dvierkach je univerzálny zámok, schválený elektrorozvodnýmizávodmi a okienko pre odčítanie hodnoty z elektromeru. Prístrojovú náplň tvoria jednopólový, alebo trojpólový istič pre jednofázový, alebo trojfázový elektromer do 100A. Pre dvojsadzbový elektromer je určená prípravná montáž pre sadzbovýspínač HDO s dodávkov jednopólového ističa. Vyhotovenie skrinky umožňuje doplnenie istenia prívodového káblutrojicou poistiek do 63A. V tomto prípade nie je treba použiť HDS ( Hlavná domová skrinka). Komštrukcia skrinky umožňujeosadenie na stenu pomocou dodávaných úchytov, alebo osadenie do steny. Kábelový prívod a vývod je cez kábelové vývodky. Povrch je upravený buď zinkovaním, alebo práškovou farbou vypaľovanou pri 180°C, štandardne bielou. Naprianie zákazníka je možné farbu zmeniť.
   

 • Použitie

 • Elektromerová skrinka slúži k výrobe elektromerového rozvádzača na meranie elektrickej energie u maloodberateľov. Je univerzálna, vhodná na montáž na povrch aj pod omietku.
 •  
 • Technické parametre

 • Živé časti elektrických prístrojov sú chránené plombovateľnými krytmi. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím je nulovaním podľa STN 34 1010
 •  
 • Napäťová sústava    3PEN 50Hz 230/400V
 • Menovité napátie    230/400V
 • Menovitý prúd   do 50 A
 • Stupeň krytiaIP 43/20
 •  
 • Elektromerová skrinka je vyrobená z oceľového plechu. Na dvierkach je univerzálny zámok, schválený elektrorozvodnýmizávodmi a okienko pre odčítanie hodnoty z elektromeru. Vo vnútri je umiestnený panel pre montáž elektromeru, prípadne sadzbového spínača. Zospodu sú dva otvory, ktoré pre povrchovú variantu skrinky môžu byť opatrené vývodkami. Nazadnej stene sú upevnené montážne úchytky pre uchytenie skrinky na stenu, pre zapustenú variantu sa dajú sklopiť.Povrh je upravený buď zinkovaním, alebo práškovou farbou vypaľovanou pri 180°C, štandardne bielou. Na prianiezákazníka je možné farbu zmeniť. Prístrojová náplň nie je súčasťou dodávky.